ძირითადი მონაცემები საქართველოს შესახებმაჩვენებელი განზომილება წელი
1990 1995 2003 2008
ზოგადი მაჩვენებლები
ფართობი კმ2 69700 69700 69700 69700
ტყის ფართობი კმ2 27601 27601 27601 27601
აგრომიწების ფართობი კმ2 29971 29971 29971 29971
სოციალური მაჩვენებლები
მოსახლეობა კაცი 5460 5032 4564 4E+06
მოსახლეობის ზრდა % 0 -2 -1 -1
ორსულობა 1 ქალზე 2 2 1 1
შობადობის დონე ახალგაზრდებში ყოველ ათ. 15–19 წ ქალზე 40 40 48 45
შობადობა სტაციონარულ პირობებში % 100 99 99 99
იმუნიზაცია % 12–23 თვის ბავშვების 99 61 80 97
სიცოცხლის მოლოდინაობა წელი 70 70 70 71
5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა ყოველ 1000 ბავშვზე 47 40 39 30
სიღარიბის დონე % 60 60 54 54
შრომის ანაზღაურება მილიონი აშშ დოლარი 800 100 235 732
ინფრასტრუქტურა
ელექტროენერგიის მოხმარება კვ.სთ 1 სულ მოსახლეზე 2673 1381 1515 1725
ენერგიის მოხმარება კგ OE 1 სულ მოსახლეზე 2255 741 598 754
ინტერნეტის მოხმარება 100 მოსახლეზე 0 0 3 10
მობილური კავშირის აბონენტები 100 მოსახლეზე 0 0 16 70
მოასფალტებული გზები % 94 94 39 41
ეკონომიკური მაჩვენებლები
მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) მილიონი აშშ დოლარი 7738 2694 3991 12793
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე აშშ დოლარი 1417 535 874 2934
სოფლის მეურნეობა, დამატ. ღირებ. მშპ–ს % 32 52 21 10
მრეწველობა, დამატ. ღირებულება მშპ–ს % 33 16 26 24
მომსახურება, დამატ. ღირებულება მშპ–ს % 35 32 54 66
ინფლაცია, მშპ–ს ინფლატორი % 22 163 3 10
საქონლის და მომსახურების იმპორტი მშპ–ს % 46 42 59
საქონლის და მომსახურების ექსპორტი მშპ–ს % 40 26 32 31
მაღალტექნ. საქონლის ექსპორტი ექსპორტის % 0 0 19 7
კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაცია მშპ–ს % 0 0 5 3
სამხედრო ხარჯები მშპ–ს % 0 0 1 8
ვაჭრობა მშპ–ს % 20 20 40 59