მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი
ლოზანა - თბილისი


        მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი დაფუძნდა 210 წლის თებერვალში.
        ფონდის მიზნები და ამოცანებია:

    სამხრეთ კავკასიაში მდგრადი განვითარების კონცეფციის შემუშავება და ამ საკითხისადმი
        მიძღვნილი ნებისმიერი საქმიანობის ხელშეწყობა;
    მდგრადი განვითარების გლობალური კონცეფციის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიის რეგიონთან
        მიმართებაში;
     მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული სპეციალური კვლევების (ენერგეტიკა, ეკონომიკა,         კულტუროლოგია, სოციალური მეცნიერებები) ჩატარება;
     ფონდის საქმიანობასთან დაკავშირებული კონფერენციებისა და სემინარების ორგანიზება;

    სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი განვითარების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;

     საერთაშორისო პარტნიორებისა და დონორების მოზიება და მათთან აქტიური თანამშრომლობა;

    მდგრადი განვითარების კონცეფციის პოპულარიზაცია ფართო საზოგადოებაში;

    ახალი ტექნოლოგიების დასანერგად საერთაშორისო დაფინანსების მოძიება;